královský webhosting
webhostingwebhosting2webhosting3
hosting webhosting01 webhosting02 webhosting03 webhosting04 webhosting05 webhosting06 webhosting06 webhosting07 webhosting12
Zakaznicka linka WebSupport
226 253 240VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Poskytovatel
Provozovatelem serveru ceskyserver.cz je Český server.cz s.r.o. (dále jen "poskytovatel") se sídlem Masarykova 12, 678 01 Blansko, IČO: 26912333, DIČ: CZ26912333, provozovna Masarykova 12, 678 01 Blansko. Poskytovatel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: 86-1172140207/0100 KB

Uživatel
Zákazníkem (dále jen "uživatelem") serveru ceskyserver.cz se stává:
a) každá fyzická nebo právnická osoba, která vyplní a odešle objednáv-kový formulář umístěný na webové prezentaci společnosti Český server.cz s.r.o. - www.ceskyserver.cz
b) každá fyzická nebo právnická osoba, která závazně vyplní písemnou objednávku ve formě předtištěného formuláře, přímo se zástupcem společnosti Český server.cz s.r.o. Písemná objednávka je stvrzována podpisem v případě fyzické osoby anebo razítkem a podpisem právnícké osoby v zastoupení kompetentní osoby.
c) každá fyzická nebo právnická osoba, která využije alternativní možnosti a sjedná objednávku telefonicky

Níže uvedené podmínky stanový pravidla, povinnosti a vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem. Podmínky vstupují v platnost a účinnost uhrazením zálohové faktury.

 1. Činností poskytovatele je provozovaní virtuálního serveru na síti Internet, poskytování elektronických poštovních schránek (mailboxů).
  1. Poskytovatel zajistí přístup k prostoru na virtuálním serveru a k mailboxům prostřednictvím přístupových práv a hesel.
  2. Velikost datového prostoru a počet mailboxů je dán konkrétní službou, kterou si uživatel zvolí podle aktuální nabídky.
  3. Přístupová práva a hesla jsou zázazníkovi doručena s danovým dokladem.

 2. Veškeré služby poskytované poskytovatelem uživateli, smějí být využívány výhradně k zákonným účelům. Uživatel plně odpovídá za obsah svého datového prostoru a nesmí zde vystavovat či činit věci, které mu tyto podmínky výslovně neumožnují.
  1. Za obsah dat uložených na virtuální server uživatelem poskytovatel právně neodpovídá.
  2. V případě porušení těchto smluvních podmínek uživatelem nese uživatel plnou odpovědnost právní i finanční.
  3. Uživatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu 50 000,- Kč při umístění nezákoného obsahu na server, a to za poškození dobrého jména poskytovatele.
  4. Pokud tyto podmínky nebudou uživatelem porušeny, pak poskytovatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do obsahu virtuálního serveru či nahlížet do obsahu elektronické pošty. Zásah by musel být nařízen zmocněnými orgány (Policie ČR aj.) nebo proveden v důsledku nadměrného zatěžování serveru, o kterém se poskytovatel zavazuje uživatele informovat.

 3. Výše poplatku za služby poskytovatele, odpovídá aktuálnímu ceníku, popř. smluvní ceně, na které se obě strany dohodly.
  1. Uživatel se zavazuje provádět platby za služby řádně a včas nejpozději tak, aby byla požadovaná částka připsána na účet poskytovatele v den splatnosti zálohové faktury.
  2. Délka fakturačního období je určena příslušným tarifem služby, pokud není jinak dojednáno s poskytovatelem.
  3. Poskytovatel je povinen vždy před uplynutím fakturačního období zaslat uživateli elektronickou podobou aktuální zálohovou fakturu. Na vyžádání uživatele je možno tuto zálohovou fakturu zaslat pozemní poštou či faxem.
  4. Zálohová faktura obsahuje všechny náležitosti pro provedení úhrady, proto její doručení elektronickou cestou uživatel považuje za zcela koretkní, stejně tak jako by byla doručena v tištěné formě.
  5. Uživateli není vrácena příslušná částka, vypoví-li sám služby poskytovatele v zaplavceném fakturačním období.
  6. při neuhrazení pohledávek za služby má poskytovatel právo zastavit provoz domény zrušením DNS záznamů. Poskytovatel je oprávněn si účtovat poplatek 500,- Kč bez DPH za za znovuobnovení DNS záznamů.

 4. Poskytovatel neumožňuje vytvoření virtuálního serveru s pornografickým či warez (nelegální software), crack obsahem, dále také download servery (servery, které slouží výhradně ke stahování dat), servery zaměřující se na spam nebo virtuální servery, které nadměrně zatěžují server.
  1. Uživatel nesmí rozesílat prostřednictvím služeb provozovaných v rámci provozu serveru žádnou hromadnou nevyžádanou poštu - tzv. "spam". Pokud tak učiní, může to být důvodem k zablokování účtu uživatele a penalizaci pokutou 100 000,- Kč.
  2. Poskytovatel nevylučuje možnost vystavení dat s erotickou tématikou v rámci zákonných možností platných pro ČR. Pro provoz erotické prezentace musí mít ovšem souhlas poskytovatele. Další věci, jako platba, vytížení takové prezentace aj. jsou předmětem jednání mezi poskytovatelem a uživatelem. Neohlášení takovéto prezentace je bráno jako porušení smluvních podmínek.

 5. Uživatel nesmí vyvíjet činnost, která by vedla k nadměrnému zatížení serveru nebo dalších systémů poskytovatele.
  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout a znefunkčnit script umístěný na jeho serveru, pokud jej shledá nebezpečným a omezujícím. O takovémto kroku je povinen elektronicky upozornit uživatele.
  2. Uživatel se zavazuje neumístnovat na server prezentace, o kterých se domnívá, že budou mít nadměrnou návštevnost, co je nadměrnou návštevností posuzuje poskytovatel.

 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na dočasné (krátkodobé) přerušení poskytování služeb z důvodu udržování či správy systému a hardware. Tato proluka je nutná zejména pro provedení bezpečnostních upgrade softwaru či údržby hardwaru nebo jiných nutných operací.
  1. Poskytovatel je povinen toto plánované přerušení služby ohlásit všem uživatelům nejméně 24 hodin před započatím přerušení.
  2. Pokud někdy k přerušení dojde, bude prováděno v ranních hodinách (2-3 hod. ranní), kdy se minimalizuje procento omezení uživatele.

 7. Poskytovatel neodpovídá za žádnou vzniklou škodu a nenese právní zodpovědnost za přerušení poskytování služeb uvedených v odstavci 1. těchto podmínek, a to:
  1. V případě zásahu třetích osob či vyšší moci (povodeň, požár, válka, zemětřesení apod.).
  2. V případě výpadků páteřní sítě Internetu, či technických problémů třetích osob.

 8. Uživatel nemá nárok na náhradu škod souvisejících s jakýmkoliv výpadkem nebo přerušením provozu poskytovaných služeb, ale má pouze nárok na stanovenou kompenzaci neuskutečněného provozu, a to v rozsahu cen uvedených u jednotlivých služeb na Internetových stránkách Provozovatele. Rozsah kompenzace za neuskutečněný provoz je omezen (maximální částka kompenzace je shodná s měsíčním poplatkem za webhosting), a je určen jako poměrná sleva z provozního poplatku a to v rozsahu, který poměrně odpovídá rozsahu neuskutečněného provozu.

 9. Poskytovatel nezodpovídá za bezpečnost uživatelových dat, jestliže :
  1. Uživatel předal či způsobil zneužití přístupových dat třetí osobou. Zároveň se uživatel zavazuje tyto svá citlivá data chránit a při jejich zcizení či ztracení je to neprodleně nahlásit poskytovateli.
  2. Uživatel pro přenos dat na server použil jiných alternativ přenosu než je šiforvaný protokol - SFTP (=FTP přes SSH).
  3. Pro stahování pošty nepoužil protokol SPOP3, SIMAP (= POP3, IMAP přes SSL).

 10. Poskytnutý prostor na serveru slouží pouze pro prezentaci uživatele, nikoli jako datové uložiště dat nesouvisejících s jeho prezentací.

 11. Pokud uživatel využívá službu "doménový alias", zavazuje se provozovat pod oběma doménami identickou prezentaci. Jedinou vyjímkou může být provoz různých jazykových mutací jedné prezentace pod různými doménovými názvy. Jakýkoliv jiný pokus o provoz samostatné prezentace pod doménovým aliasem pomocí libovolné technologie (PHP, .htaccess, JavaScript, ...) je zakázán. Pokud provozovatel takové nastavení zjistí, má právo zrušit doménový alias.

 12. Poskytovatel se zavazuje nepředávat jakékoliv informace o uživateli třetí straně a tyto informace chránit. Žádné informace a data také nesmějí být v žádném případě zneužity poskytovatelem či třetí stranou.
  1. Dále se poskytovatel zavazuje poskytovat veškeré služby se řádnou péčí a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 13. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek i na změnu cen za své služby, na kterou se zavazuje upozornit uživatele.

přidej webhosting výchozí webhosting
© Český server.cz s.r.o. 2004 VŠE pro Váš webhosting info@ceskyserver.cz